Đơn hàng Cục Bản Quyền Tác Giả

Chi doan Cuc ban quyen tac gia e1600400650361

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

✨ Đơn hàng của Cục Bản Quyền Tác Giả:

Loại áo: Áo somi Đoàn
Chất liệu: Vải Lon
In: Ngực
SL áo: 40

✨ Hình ảnh đơn hàng:

Đơn hàng Cục Bản Quyền Tác Giả

Cục Bản Quyền

8zy2S3wtUiI0AIaV0ESN MLMXwGYqF5W Kwm ab2V52arxGQbSFDkhjrtHjyuvyn9nBYjQtmPotrSxHBJx8CcEpEbvdZ0BCMAYo4Ejl9T0fgDmWl0eKz4doXkwoVhlxSVg25wE3AyLDViQ9ePpr3acvlx88V8A8pnh0XkDurfwV7JysHHjlQTJHx6LNFBdFQdWIoCeJ8dqrJQ15pHnKjm4N0djqoFMXMpiIVWZwBefzB0DvAbjsA5JXMCMqYMQtkVUP22jJnaJI7Jbm2tHKBPNY0LmBxgMft72BDiDi vlfnl OLs0 3QQuK6hOuSya3Mi6hHP3pTxgUxkiW97QVzwK4lWVoJW9HOs7P53C8F3UuK901 6hFwKaehvU6ipLGXhTEQaWB0ZZP0xIgmbEeQmp5dbemP1aBr oP 62UEhVSlJM z5e040is8xOp6YL55srrT4elxfGaeeadWD6EBPGjBRIBCFgXRkKNEjqLwOj3CSIi2O6Zw voX7fVvNsFRTW88ZNyD0Nd9XwbXq4qGGhGOBEABj7ZnVX4USeIwIvd9fpxuuCFq7kgN G5fBqUtVxsHqCraE3uqtsJdPS9n2xC Ea6SeMaMV W6Datng4ogi3QP8Z HZgvulvwe8B52bDuhj9mnigqSL1jmXpbM3dsvhsGx8q2yya7kJWOhRN8dJiZVe28QANmx=w1250 h938 no?authuser=2

Xem thêm:

Cục Bản Quyền Tác Giả

Vru954Xkq1AO6TvP42AuI8 Oa7fyLuj206YqMERIlWYj7kUj9QARYUq62jkdN0jX073 YsBsopRx5xPwW2G eIdDHXF7i0KkvvSfTckRKOr1fSWL5ulCopAHNx9qvyWYbr9f2QNR9fSSiWrd1Z ZV alA 95HAHK7vTZ6wwZmp9He3rRMEHCpO bQivd5rg0Q Lan 2lXISRTcCojGWusS4 XsxpqMPSCOzEDwF9O1Jw6gYeEW5ZHHhcJhgj55IZBeXG4qmy0U 46flH8FmgdcAgFiwHEJHaK5Os23rvZuAxiE2AxEtXHIN0vooaq2LHOgoIuniq6bMhsvjR9GRqypJHvlajB33O4AaAXsR8pO8zkrcL8moYQBoz9JHA8Uqx0RIaIOCSkrjo8sPr0uOPi6i5x7oFzNQh6jcw3WUoZSbL gSQptLMgNw4V4tgcIl58eNuNsHE2PBJ9yi0wI0QmxomtKbDkmFoOjwwYQogLHY4V4xSFhDBLrHbfaGlYcYgRaawBN8844O7hXINMngBoh0BRiiX oAuUv7OuhIhL49zZVpvGEtYgRft2m039aHlbvTZZKSddktos3xiUyGsRQHaNw6TvzsHT5H9aFZBHBF qFKIY7zSo8oV6sg6fjpohnKypFfgHYqHCVJLRV KBdIscR2dTb3zvl8 jhrxUcedCebz1L BZFj hBq=w703 h937 no?authuser=2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *