Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

Don hang Ha Tinh 1

Căn cứ Kế hoạch số 39 – KH/HTN ngày 18/9/2018 của Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh về “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024”,.

Tự hào là đơn vị cung ứng sản phẩm phục vụ Ngày hội lớn của Thanh Niên Hà Tĩnh. Khách hàng xem bài viết tại đây. 

?? Đơn hàng Áo Phông Hội của Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh đặt làm tại Xưởng Áo Đoàn:

  • Mã SP: D2
  • Loại áo: Sơmi Đoàn dài tay, mác thêu rõ ràng, sắc nét.
  • Chất liệu: Vải polyester pha Spandex.
  • Đặc biệt sản phẩm không phai màu, chống nhăn, chống kéo giãn, chống co khi giặt máy.
  • In: Chuyển nhiệt lụa và định vị lưới trước ngực
  • SL áo: 213 áo

☀️ Chúng ta cùng xem những hình ảnh trong đơn hàng Áo Phông Hội của Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh:

jkFPkMN8vY0cMbsZTVf7WvRmAVeROpciTnAAExr7fwM06WmJ7Ci9FsuLoHBSf7O7XaA hgKYeodD kHR5DthlTlG0aDHOueEZTgFiXBByZKv LmeQVaOvNtLyFZ2jtteiKQH6rJe6wR1a1NyMzlFG2E1RZx7SdmvDGZDvrApqjnSI9NZ02fsohyrakUKQu4YaCH zggok1wKYdOUEOXtrn2axRFfQ2LSz0VmDwht0QnwE9wLjgxnBzJoy2TE pxLtVhpMnAcbNTYwUJ zscPYpapMmjRoWauTVq7YhAKXHnqz95DB5q TC0NruyLvnNa6mhuxvzJ6i7U NTR6GR3OdeBSuISdF11iR GobKNWW2q6pqGIjlTKRBN5XU Gmizxi1IAFyhwxwX2pQGP2iZxzWn6LDGe8lwDEreL0EjhEiYsga2ZDra9H94pTDqUUN8AVQLTz6Su5qMyge7Tqjd he0HSqMIVb4MLh6FRsT9gF0 hzJcwuMD nKx9Srv64DEMEXl7sxlgWsUbaZXTeKvk qA5pI1Sss8g2a2KWEaLJrtBEn KuNBtcg24ZxtP8llVQYDCQ8mo7wSimVoFA EqeJxLNcdv6qCXVh7BCIL1bdn 5R5Zk9l0KvLAEek UnJbu6mAv9n0VztOJo9XGI10K3mTaMWGP3rFUbn jBV RSsaJpUjR5Q01U4X8zeGL2G10YkGWaOUcvHIgQMV9wEVWa=w1735 h903 no

YLWhS 9rUGievS7GarXo9Kbjs89lDFaFnxdWG5uIIsfxEF0XBlPQsWQUQVCpGPHYYYuHeTgb1 l rU gcwlQzqObg0xOyYNMUn9Do0d70pSR0jXvlf B Pcju5d5clbmorkEZGShqKLg4E7AHtRm0uICRiiq2XGZdVw22WFUsHPkfafKe7GZJ0w6Qx5saUhT1wORHZ8KcMTBak4i7iNnNFNAn9MVIHgD0Q4wOa sqUEBBmIY8QF44Nuyk1u2rHudm95DILccFYSkLfrzPq32x0Au7ARLVRAtg bmiwmg0IKLRry5Pi yVTXhx pjig1R7BXPerenhNJ pQ4DqRrJMivK4RdnXa YI2Cn9MdKsIJ14Pc9nyLNubla2zneb15yA9fMHF9Qv6xKPBKKCGeWeHCZMOlLUkmt8tpxnB79KgNymkFUNyBWRrkQPh2KLkG4BNxEyzHHm6AJLO cGPmoovYcBf9d60 JeF0y7GUciz3GglMhXz1Xf1meuj pI3qi0m3KQz5tRMN4KW5hySrDdwdS1W1UXD Y6I6Slsy93XTK79Vljz3t4K2m3wjChU0BnvdcNIdDIQKIXSP AGRD6O ePK89b8hcoveoV9qcU59FJ6oymf04JPieSLLQYOVJ6AHB xsXONNBNIXpw QSlEqc BOC6hbbn6nQYoBpQuUltxqfGcWfS5TVrG3HUPRpOAznPqpOlgxtVXfgbwfCLVx1=w718 h404 no

Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

UCWxmwlkB6lQ84ER65c9Uew 2jZeE3y0tER5y79k7 US7v05pm6ZuDd4cuK8wJb8C6sxG3xuNqzrMEZrqjxtqfNa7pU9MBSO7dRoRLhzBygQrgXa6MWozG7 LLQF1KgCOasWpvp5FhICuGSiBOPT8LdrxNIV bnODXOr1RKlBbWn9nh8q 9GD5Bglp7XuMjRMQ0XyGyRa67bSeblD3aZ88AZ6veBsdoRLXe N087m9XejzckDkQbpR2Oa9lrpcrE3dER6ExScAfMZ8jOUeBpJwc6ExbOjICWP6fhbVKhdeyVXpE2U QtHKnIO4744avNhqn3PF0ANuosF6YvlEjQqMdN0g09RjhyWIuw2gVU6ATWVIi6P qP1IznVyAT2xI7TG5TKFKBYVjrl6YYI3k4MZvW44Ie3a3e V5fEhq9jyX3RrJxTmEv ESqZI3KzO4qeLRdeTp6aWfmr P0ECkE4Hbtz8qAiNoVRBIrJU xZz3DZjtQ2k0V1QdW40L7duAoz6Trj1Qw0DWqrgyzRoBnYesmBa9ayZ3v3qNJaBVpa pGAuZ5BlJ4MdpVnyZ9SHPtIGn20IQbDejPpC GtY8TXb5JwiuSF637J2V A7eGJINTFenUTT6yddiOB3 EJWU4DfwQBkwdkvOz1zTL3c79x9KwqgYsgmP4W0tncp W3mgaJ1OVhACdudjkaYwIZlbnwb3cKJS uSPbut2lkwN1I6L4=w1606 h903 no

Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

Sfi5ZzYZVrH60969T5g jBe 03SG2qFI6Dvsl9R62thbPU2EI2AcdlmsQJR9U7yKxxIPgy mUOjGFQhQm4jy6UtZ0i7iMs9L3tfk7LaD3v1zw Sa3y0tbRKmO6s1eyg dztITgKugamKWLmtL7jc l5j2d T9u5mH0Pej6c5XBroHtDPnt0IpwidyFbDBG8KPePtfDovAurqO9OgAt 4yOfyU5wHW6R pWnn7787PAfEh7tzgHzCGiWeAX1Dj3wdcDNGAY0wgZB8l5SJP6RSO5vJbVx4OfYYWwB8xR8qt6TADQEuWI9JECtOA8K23 k82 UWrwXf 9PzjDcaaSIpRXCN87bCQNeOPQpajNCMJt2wX5uCJEwj1Lc2C0xEwNxw3VX3GsBsun68lKigCOa15Nk6mHoVSPDwSBuD8rajG5SBB3oJPWCdBf7M49cd9neyNAZPySqE XUopWI9yfki6dEesKPEZDSjYBGZIwoc7cGK2liyU9AAmtpoW3yQ3bVMvVsicJ33a95F7Vn24bebqvgeiXrbSab2N1wVAsNju8dVfU i4Sx8P0c1XWnRqbST5g7OBAYxFYpfQlK uPJn KJ7q2jAXQRjnjnLJJCXa4QmGQe8efe5RgoKxu9LXaXB63w qC4vrj1jEjXnrf5lklv7arb80rdieq5cbKmvTLE8n2J oZpeCSOnC A4ZSnWsL2ie5rnp QtgVJXMn82V n8=w1606 h903 no

ke5wLQXppgkWJTJ2zEcc4aZwsl i1WrnOObswudRV91e7CjUzYGPHYx5ogIJZib38atpMr9EbwDpX6AmZ7K5Wjka0TajtIJ9wcUpfSk5xqBMYbdZlXv8Ita49wzWkncTzJmbxSHfFb2sGlaMMEV2kBV1wb8nATDqNfZzDKba4L7uxgH0YPzx2orDot KilHGX6VIV9CC6ELzL3XNhCwXWCR2 hSsbYRalxFLyyWU5 L0xLgP7PwPUw40WCKM U5xAGhC8SOALS Y2YSMjvMVc8QrTBYz8t1YwG HcxKSYfWZFy7V5SXPtjrLH8Di 7fyf8IC9190ZbPeaBETIZq38RQWbs24Ksd dEDNI bgzP6IHt4HQ98Ct9XJr8t6 1K599CE0hDy36UP3RhINSMmmTSM0S3 6MzqtS44 pBq DncjD9w9tq2J90S6j8WWOPbqv458OSBqzFkblXOoYzubOlFM8HRrSuoYNr0Pazyv6S88 ZGxp3RUvZlap0M0QvV7W5unIAkxDvIOOFnCJXOKwg jJiUAUZLUjCsVWFC Gx5GBPnGEdqNRK2DDcqbCCdqjYuSA iwNLsTCayBVqdFxHvwi7QZnWYbEkgQlqYemmfWaYwu OfqWzc8VvQO5cSyJoL TbDsFZXPFUhbLFpdkNdcaNXT uEK1bAQCjf5Cr2L OaQchDrp2Jzd2JHd6wkFM5H2JjJsnmaM7h5mHgKsnk=w1606 h903 no

=======✨=======
=== ? XƯỞNG ÁO ĐOÀN THANH NIÊN  ? ===

– Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý –
– Chuyên nghiệp trong thực hiện đơn hàng –

? Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên tự hào là đơn vị đặt hàng Online áo đoàn đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sỉ, lẻ các loại áo đoàn thanh niên giá tốt tại HN và TP.HCM.

2 những suy nghĩ trên “Đơn hàng Hội LHTN Thành Phố Hà Tĩnh

  1. Pingback: Đơn hàng Áo phông Agribank Thanh Hóa - Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên

  2. Pingback: Đơn hàng LHTN huyện Phú Xuyên - Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *