ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN P1

co doan mac theu 2

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN P1

  1. Chủ nghĩa Mác- LÊNINra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp
  2. Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học.
  3. Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
  4. Ý thức xã hội là khái niệm dùng để chỉ mặt tinh thần của đời sống xã hội, là cái thứ hai so với tồn tại xã hội
  5. Phân tích cặp phạm trù cái chung và cái riêng.Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
  6.  Lợi nhuận siêu ngạch trong nông nghiệp tồn tại tương đối lâu dài.
  7. Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng minh rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”.
  8. Ở các nước tư bản phát triển, giai cấp công nhân đã được “trí thức hóa”, vì vậy họ không còn bị bóc lột hoặc bị bóc lột không đáng kể
  9. Hiện nay, trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là những người hoàn toàn không có tư liệu sản xuất.
  10. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

CHÚC CÁC BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *