Cách viết đơn xin vào Đoàn

the doan vien 1

Cách viết đơn xin vào Đoàn dành cho học sinh, mẫu đơn xin vào đoàn, cách viết.

I. Mẫu đơn xin vào đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………………………………

Đang học lớp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện ở tại:…………………………………………………………………………………………………………………………

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

…………., ngày….tháng….năm…..
 
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

II, Hướng dẫn cách ghi đơn xin vào đoàn

– Kính gửi: ghi tên nơi mà bạn nộp đơn để xin vào đoàn.

– Tôi tên là: ghi đầy đủ họ và tên người làm đơn.

– Dân tộc: ghi rõ dân tộc người đó.

– Đang học lớp: ghi tên lớp học của người làm đơn.

– Sinh ngày: ghi ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

– Quê quán: ghi rõ quên quán của người làm đơn theo giấy khai sinh.

– Hiện ở tại: ghi cụ thể địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và học tập.

– Người làm đơn đọc kĩ văn bản bên dưới, ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

Sản phẩm đoàn tham khảo, chi tiết bấm vào link in đậm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *